Antwerpen

Plaatsen van een glazen, brandwerende, dubbele inkomdeurDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1 , BE - 2000   Antwerpen
Contactpersoon:   Christel Tijms
Tel:   +32 33384610
E-mail:   christel.tijms@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=298668   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=298668


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Plaatsen van een glazen, brandwerende, dubbele inkomdeur  
Referentienummer:   Antwerpen-00199-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45421131
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Plaatsen van een glazen, brandwerende, dubbele inkomdeur
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Publicatie afmetingen en aanleveren technische fiche bij offerte

Annonces similaires du BDA :