Ag Stedelijk Onderwijs Antwerpen (ag So)

Stedelijke basisschool "De Zonnebloem", Boomsesteenweg 387 te 2610 Wilrijk. Doorlichtingsproject. Brandtechnische werken, speelplaatsrenovatie, interne verbouwingswerken, en een nieuwbouwvolume. Bestek SO/16/1162877.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Postadres :  Lange Gasthuisstraat 15 , BE - 2000   Antwerpen
Contactpersoon:   Mevrouw Marcelle Huet
Tel:   +32 33383293
E-mail:   marcelle.huet@so.antwerpen.be
Internetadres(sen):   https://so.antwerpen.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Stedelijke basisschool "De Zonnebloem", Boomsesteenweg 387 te 2610 Wilrijk. Doorlichtingsproject. Brandtechnische werken, speelplaatsrenovatie, interne verbouwingswerken, en een nieuwbouwvolume. Bestek SO/16/1162877.  
Referentienummer:   SO/16/1162877
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verduidelijking extra document toegevoegd "ZON.AB.118b.borderel buitenschrijnwerk erratum

Annonces similaires du BDA :