Architectenbureau De Schouwer En Partners Bvba

Verbouwing van een school tot een internaat voor minderjarigenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Architectenbureau De Schouwer en Partners bvba
Postadres :  Heerbaan 43 , BE - 1840   Londerzeel
Contactpersoon:   Bart De Schouwer
Tel:   +49 7483979
E-mail:   bart-d@adsp.be
Internetadres(sen):   https://www.adsp.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299275

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  architectenbureau De Schouwer & partners bvba
Postadres :  Heerbaan ,BE -1840   Londerzeel
Contactpersoon:   Bart De Schouwer
E-mail:   bart-d@adsp.be
Internetadres(sen):   http://www.adsp.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwing van een school tot een internaat voor minderjarigen  
Referentienummer:   ADSP-12-377-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
renovatiewerken van een oud schoolgebouw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Anderlecht
II.2.4. Beschrijving
ruwbouw - afwerking  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-02-12
Einde (dd/mm/jjjj):   2018-03-21
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
D4

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
juridische situatieeconomische en financiële draagkrachttechnische bekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
plaatsbezoek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
D4

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-21   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-03-21
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Heerbaan 43, 1840 Londerzeel Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Architect Johan-Bart De Schouwer


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Architectenbureau De Schouwer & partners bvba
Heerbaan 43 ,  BE - 1840   Londerzeel
Tel:   +52 305845
E-mail:   bart-d@adsp.be
Internetadres(sen):   https://www.adsp.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Architectenbureau De Schouwer & partners bvba
heerbaan 43 ,  BE - 1840   Londerzeel
Tel:   +52 305845
E-mail:   bart-d@adsp.be
Internetadres(sen):   https://www.adsp.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
15 dagen

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Architectenbureau De Schouwer & partners bvba
heerbaan 43 ,  BE - 1840   Londerzeel
Tel:   +52 305845
E-mail:   bart-d@adsp.be
Internetadres(sen):   https://www.adsp.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-12

Annonces similaires du BDA :