Vrije Basisschool De Kameleon

Katholiek Onderwijs Hasselt, Basisschool DE KAMELEON, Pastorijstraat, 23 te 3500 HASSELTDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vrije Basisschool De Kameleon
Postadres: Pastorijstraat 23,BE-3500 Sint-Lambrechts-Herk
Contactpersoon: ir. architect DONVIL
Tel: +32 11685835
E-mail: donviljules@skynet.be
Internetadres(sen): http://www.de-kameleon.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332652

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architect, studie- en ontwerpbureau DONVIL
Postadres: Leeuwerweg, 140,BE-3803 SINT-TRUIDEN
Contactpersoon: ir. architect
Tel: +32 11685835
E-mail: donviljules@skynet.be
Internetadres(sen): http://www.donvilbvba.be http://www.donvilbvba.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Katholiek Onderwijs Hasselt, Basisschool DE KAMELEON, Pastorijstraat, 23 te 3500 HASSELT 
Referentienummer: KAM-1807/3-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45400000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verbouwing gebouwen C 2 en C 3, fase 5, deel 3 : technieken : brandbestrijding, inbraakbeveiliging en sanitair
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Basisschool De Kameleon, Pastorijstraat, 23, 3500 SINT-LAMBRECHTS-HERK
II.2.4. Beschrijving
Verbouwing gebouwen C 2 en C 3, deel 3 : technieken ; brandbestrijding, inbraakbeveiliging en sanitair 
II.2.7. Looptijd
20 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-11 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Parklaan, 25 bus 2, BE-3500 HASSELT

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-09

Annonces similaires du BDA :