Zorg Leuven

KDV Ed. Remy - gesloten ruwbouw/technieken en voltooiingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Zorg Leuven
Postadres: Andreas Vesaliusstraat 47/0001,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Mevrouw Nathalie Pirquin
Tel: +32 16248232
Fax: +32 16248349
E-mail: nathalie.pirquin@zorgleuven.be
Internetadres(sen): www.zorgleuven.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
KDV Ed. Remy - gesloten ruwbouw/technieken en voltooiing 
Referentienummer: ZL-FCD-2018-288
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
5693449.14 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Groot Leuven
II.2.4. Beschrijving
KDV Ed. Remy - gesloten ruwbouw/technieken en voltooiing 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 208-473995

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: KDV Ed. Remy - gesloten ruwbouw/technieken en voltooiing

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: HOUBEN NV
Postadres: Prins-Bisschopssingel 36 bus 5,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11269600
Fax: +32 11269601
E-mail: info@houbennv.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-07

Annonces similaires du BDA :