Obra Baken Vzw

VERBOUWEN VAN EEN PASTORIJ NAAR 7 WOONUNITSDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Obra Baken vzw
Postadres: Langerbrugsestraat 258,BE-9940 Evergem
Contactpersoon: Martin Vanden Hende
E-mail: martin.vanden.hende@obrabaken.be
Internetadres(sen): https://www.obrabaken.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332511

I.3. Communicatie

Officiële benaming: BAST architects & engineers cvba
Postadres: 9000,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Lode Goethals
E-mail: lode@bast.coop
Internetadres(sen): http://www.bast.coop/nl 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VERBOUWEN VAN EEN PASTORIJ NAAR 7 WOONUNITS 
Referentienummer: BAST-17.251-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
- Vernieuwen van het dak
- Vervangen buitenschrijnwerk
- Gebouw brandweertechnisch in orde stellen voor nieuwe functie
- afwerking ruimtes voor bewoning
- behalve keuken (neemt de opdrachtgever zelf op)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Ruwbouw/afwerking 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Langerbrugsestraat 258, Evergem
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-04-23
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-11-29
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Technieken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Langerbrugsestraat 258, Evergem
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-04-23
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-11-29
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D1

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-11 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-04-23


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
BAST Architects & Engineers cvba
Lammerstraat 18, BE-9000 Gent
Tel: +32 92654180
E-mail: info@bast.coop
Internetadres(sen): www.bast.coop

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
BAST Architects & Engineers cvba
Lammerstraat 18, BE-9000 Gent
Tel: +32 92654180
E-mail: info@bast.coop
Internetadres(sen): www.bast.coop

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
BAST Architects & Engineers cvba
Lammerstraat 18, BE-9000 Gent
Tel: +32 92654180
E-mail: info@bast.coop
Internetadres(sen): www.bast.coop

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-08

Annonces similaires du BDA :