Roeselare

Groenproject ElsenhofDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Roeselare
Postadres :  Botermarkt 2, BE- 8800  Roeselare
Tel:   +051 693393
E-mail:   benjamien@burogroen.be
Internetadres(sen):   www.roeselare.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483712


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groenproject Elsenhof  
Referentienummer:   Roeselare-GRO/206 W2102 631-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45236200
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
omgevingsaanleg
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
II.2.4. Beschrijving
Omgevingsaanleg Elsenhof  
II.2.7. Looptijd
120   dag(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Door onvoorziene omstandigheden  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-19  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Stadbestuur Roeselare
Botermarkt 2,  BE- 8800  Roeselare
Tel:   +32 484893666
E-mail:   melanie.ketels@roeselare.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Stadbestuur Roeselare
Botermarkt 2,  BE- 8800  Roeselare
Tel:   +32 484893666
E-mail:   melanie.ketels@roeselare.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Stadbestuur Roeselare
Botermarkt 2,  BE- 8800  Roeselare
Tel:   +32 484893666
E-mail:   melanie.ketels@roeselare.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-26

Annonces similaires du BDA :