Koopkoepel Vzw

KANTOORBENODIGDHEDEN EN PAPIERDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  KOOPKOEPEL vzw
Postadres :  Kleine-Bassinstraat 16, BE  Roeselare
Contactpersoon:  Sofie Lambert
Tel:   +32 51232523
E-mail:   sofie@koopkoepel.be
Internetadres(sen):   https://www.koopkoepel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://www.koopkoepel.be


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
KANTOORBENODIGDHEDEN EN PAPIER  
Referentienummer:   2023-331-KBN
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  30000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van kleine kantoorbenodigdheden voor zorg- en welzijnsvoorzieningen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
II.2.4. Beschrijving
KLEINE KANTOORBENODIGDHEDEN EN PAPIER  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-09-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2027-08-31
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-19  09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-04-19
Plaatselijke tijd:   09:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Kortrijk
Beheerstraat 41,  BE- 8500  Kortrijk
Tel:   +32 56269600
Fax:   +32 56269602
E-mail:   orb.kortrjk.griffie@just.fgov.be
Internetadres(sen):   https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ondernemingsrechtbank-gent-afdeling-kortrijk

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-16

Annonces similaires du BDA :