Gemeente Ingelmunster

Raamcontract Groenonderhoud 2023-2026Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Ingelmunster
Postadres :  Oostrozebekestraat 4, BE- 8770  Ingelmunster
Contactpersoon:  De heer Christophe Pareit
Tel:   +32 51337457
Fax:   +32 51318283
E-mail:   christophe.pareit@ingelmunster.be
Internetadres(sen):   www.ingelmunster.be  
Adres van het kopersprofiel:  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract Groenonderhoud 2023-2026  
Referentienummer:   2021/011
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  77310000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
Voornaamste plaats van uitvoering:   Ingelmunster
II.2.4. Beschrijving
Het Gemeentebestuur Ingelmunster is op zoek naar een flexibele partner die kan instaan voor het onderhoud van de groenzones in de gemeente.   We leggen voor dit nieuwe contract een maximum aan te besteden jaarbudget uit van 70000 EUR incl btw.   Aan de indiener worden uurtarieven opgevraagd voor begeleiders en uitvoerenden.   De jaarplanning met daarin de te onderhouden zones, timings en bezetting, worden bij het begin van elk jaar in onderling overleg opgesteld.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Er zijn 3 verlengingen mogelijk van telkens 12 maanden, wat de maximale looptijd op 48 maanden brengt.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.2. - een attest van de verzekering, waaruit blijkt dat de dienstverlener verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid;- Geen fiscale noch sociale schulden hebben.3. In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
Eventuele minimumeisen:
2. - Het attest BA dient elke inschrijver zelf aan te bieden;
- De attesten fiscale en sociale schulden zal door de aanbestedende overheid bij TELEMARC opgevraagd worden.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een referentielijst met de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht.De inschrijver dient per referentie het volgende op te geven:- Naam van de aanbestedende overheid of de onderneming voor wie de leveringen bestemd waren.- Contactpersonen en telefoonnummer van de referentie- Periode van levering- Waarde van de referentie2. Sociale werkplaatsen

Eventuele minimumeisen:
1. De indiener moet in de laatste drie jaar minstens 3 gelijkaardige referenties kunnen voorleggen die in waarde en inhoud van de opdracht overeenstemmen.
2. Volgens artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 wordt de opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel heeft.
Werkplaatsen, ondernemers en programma's die beantwoorden aan gelijkaardige voorwaarden worden aanvaard.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben: JA


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-01-06  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-05-06
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-01-06
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-11-22

Annonces similaires du BDA :