Gemeente Beerse

Uitnodiging tot indienen offerte - Schransdries fase 2: Afwerken ventilatie-installaties in de school - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Beerse
Postadres :  Heilaarstraat 6, BE- 2340  Beerse
Contactpersoon:  De heer Nic Janssens
Tel:   +32 14600640
E-mail:   nic.janssens@beerse.be
Internetadres(sen):   www.beerse.be  
Adres van het kopersprofiel:  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Schransdries fase 2: Afwerken ventilatie-installaties in de school - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022-1278
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45331210
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   Schransdriesstraat 45
II.2.4. Beschrijving
De uit te voeren werken vinden plaats in de gemeentelijke basisschool gelegen te Beerse in de Schransdriesstraat 45   De studie van de technieken is uitgevoerd door:   Studiebureau Technieken Bogaerts bv   Heirweg 15 gelegen te 9270 Kalken - Laarne   Projectverantwoordelijke – Michael Bogaerts   • Tel. 0485/52.36.73   • E. info@studiebureaubogaerts.be  
II.2.7. Looptijd
60   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning).


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-25  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2022-12-24


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Datum nog te bepalen.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-10-04

Annonces similaires du BDA :