Stad Herentals

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en plaatsen op afroep van IBA's, inclusief het beheer ervan - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Herentals
Postadres: Augustijnenlaan 30,BE-2200 Herentals
Contactpersoon: De heer Kris Hermans
Tel: +32 14285072
Fax: +32 14217828
E-mail: kris.hermans@herentals.be
Internetadres(sen): www.herentals.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Stad Herentals
Postadres: Augustijnenlaan 30,BE-2200 Herentals
Contactpersoon: Mevrouw Eleen Liekens
Tel: +32 14285050
E-mail: technische.dienst@herentals.be
Internetadres(sen): www.herentals.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en plaatsen op afroep van IBA's, inclusief het beheer ervan - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2020-085
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232420
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties, 2200 Herentals
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat: Het voorbereiden van de uitvoeringsopdracht, dit omvat o.a. een plaatsbezoek, opmaken van het uitvoeringsplan, het maken van afspraken met de eigenaar van de woningen aangaande de plaatsing van de IBA De levering en plaatsing  - Het leveren van individuele waterzuiveringsinstallaties met toebehoren (IBA’s, plaatsen, indienststellen van individuele waterzuiveringssinstallaties, elektrische installatie (voeding en besturing)).  - Het plaatsen van deze installatie, inclusief grondwerken, funderingen en aansluiting van de afvalwaterstroom.  - Het opstellen en aanleveren van het as-built dossier. Het beheer en onderhoud  - Het toezicht op en het controleren van de goede werking van deze installaties, het organiseren van een interventiedienst bij foutmelding en desgevallend het uitvoeren van depannages in onbeperkte getale;  - Het periodiek nazicht en een jaarlijkse effluentcontrole;  - Het in goede staat houden van bovengenoemde installatie via een beheers- en preventief onderhoudscontract 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.3. De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. * Het nettoresultaat na niet-kaskosten (VOOR financiële kosten en belastingen) moet positief zijn gedurende de laatste drie boekjaren. * De kandidaat moet voldoen aan volgende vereiste inzake liquiditeit: De vlottende activa - vorderingen > 1 jaar / schulden op korte termijn >0,9 gedurende de laatste drie boekjaren* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
Eventuele minimumeisen:
1. idem

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. - Opgave van de naam van de IBA-installateur met opgave van alle relevante referenties van gelijkaardig uitgevoerde werken gedurende de laatste drie jaar met opgave van het attest goede uitvoering. De inschrijver dient te verklaren dat de persoon die hij voorstelt als IBA-installateur voldoende door hem (= IBA-fabrikant) begeleid werd. Dit dient gestaafd te worden door een attest uitgereikt door de IBA-fabrikant. - Er dient een referentielijst toegevoegd te worden van de door de IBA-installateur geplaatste Benor en Vlaminor gekeurde installaties van de laatste 3 jaar. - Een verklaring van de inschrijver met betrekking tot het procentueel aandeel van de opdracht dat de aannemer met eigen personeel zal uitvoeren. Aannemers waarbij dit percentage minder bedraagt dan 50% worden van deelname aan de opdracht uitgesloten. Indien met onderaannemers gewerkt wordt, wordt opgegeven welke werken door de hoofdaannemer en welke werken door een onderaannemer uitgevoerd zullen worden. De opdracht nemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen gedeeltelijk aan derder toevertrouwt.

Eventuele minimumeisen:
1. idem
Vereiste erkenning: V (Installaties voor waterzuivering), Klasse 1 of hoger (te bepalen op basis van kostenraming)


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-12-21 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2022-05-20


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-30

Annonces similaires du BDA :