Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Aanstellen van een aannemer voor de uitbreiding van de kleedkamerinfrastructuur en de aanbouw van een extra vergaderruimte op de sportsite gelegen aan de Sint-Gerolfstraat te DrongenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Elise Vos
Tel: +32 92425772
E-mail: aankoop@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427874


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een aannemer voor de uitbreiding van de kleedkamerinfrastructuur en de aanbouw van een extra vergaderruimte op de sportsite gelegen aan de Sint-Gerolfstraat te Drongen 
Referentienummer: TMVW-SPORT-061-21-019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45212000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Om gevolg te geven aan de groei van KVE Drongen wensen de Stad Gent en TMVW een uitbreiding van het aantal kleedkamers op de sportsite gelegen aan de Sint-Gerolfstraat. Tevens wordt een extra vergaderzaal aangebouwd aan de bestaande infrastructuur. De nodige aandacht wordt besteed aan energetische aspecten (isolatie, warmterecuperatie, …). De werken moeten zodanig georganiseerd worden dat de continuïteit van de activiteiten van KVE Drongen gegarandeerd wordt. Tevens wordt een onderbreking van de werken ingepland gedurende ongeveer twee weken naar aanleiding van de Kevin De Bruyne Cup, die plaatsvindt op 28 en 29 mei 2022. De exacte data van onderbreking en heropstart
van de werken zullen aan de gekozen inschrijver te gepasten tijde meegedeeld worden. De opdracht wordt uitgebreid beschreven in Deel 3 – Technische bepalingen van het bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-30


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een rectificatie met daarin vragen en antwoorden toegevoegd.

Annonces similaires du BDA :