Brugse Maatschappij Voor Huisvesting

Nieuwbouw 35 sociale huurappartementen - Noordhinderstraat 7 te ZeebruggeDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Postadres: Handboogstraat 2 bus/13,BE-8000 Brugge
Tel: +32 50459084
E-mail: kristin.dekeyser@bmh.vlaanderen
Internetadres(sen): www.bmh.vlaanderen https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=428193


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw 35 sociale huurappartementen - Noordhinderstraat 7 te Zeebrugge 
Referentienummer: BMH-07VM1802-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Nieuwbouw 35 sociale huurappartementen - Noordhinderstraat 7 te Zeebrugge
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-30


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Diverse ontbrekende documenten worden toegevoegd, ook de datum opening biedingen in de VM/B is aangepast naar 12 januari zoals vermeld in e-tendering

Annonces similaires du BDA :