Architectuur Atelier Bvba

Gevelrestauratie St-Gertrudiskerk te Laakdal-VorstDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Architectuur Atelier bvba
Postadres: Fraikinstraat 71,BE-2200 Herentals
Tel: +32 14248690
E-mail: bart@arat.be
Internetadres(sen): www.arat.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430570


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gevelrestauratie St-Gertrudiskerk te Laakdal-Vorst 
Referentienummer: ARAT-258B-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Gevelrestauratie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
Gevelrestauratie van St-Gertrudiskerk 
II.2.7. Looptijd
13 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2022-02-04 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2022-02-04
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Turnhout, BE Turnhout

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Turnhour, BE Turnhout

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Turnhout, BE Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-30

Annonces similaires du BDA :