Technische Diensten Ku Leuven

W9284 - Renovatie en inrichting voor ISL in gebouw 397-92, International School of Leuven, Tervuursesteenweg 282, 3001 Heverlee Perceel 02A: ruwbouwDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Heverlee
Contactpersoon: Aankoop
Fax: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430531


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
W9284 - Renovatie en inrichting voor ISL in gebouw 397-92, International School of Leuven, Tervuursesteenweg 282, 3001 Heverlee Perceel 02A: ruwbouw 
Referentienummer: KULeuven-W9284 - 02A-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45223220
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
W9284 - Renovatie en inrichting voor ISL in gebouw 397-92, International School of Leuven, Tervuursesteenweg 282, 3001 Heverlee
Perceel 02A: ruwbouw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Heverlee
II.2.4. Beschrijving
W9284 - Renovatie en inrichting voor ISL in gebouw 397-92, International School Leuven, Tervuursesteenweg 282, 3001 Heverlee Perceel 02A: ruwbouw 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-30

Annonces similaires du BDA :