Technische Diensten Ku Leuven

W5188G - Nieuwbouw Leuven Bioscience, Celestijnenlaan 200R, 3001 Leuven Perceel 8B: afblaasschouwenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Heverlee
Contactpersoon: Aankoop
Tel: +32 16322081
Fax: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430332

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Heverlee
Contactpersoon: Frédérique Demeer
Tel: +32 16320674
Fax: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430332

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
W5188G - Nieuwbouw Leuven Bioscience, Celestijnenlaan 200R, 3001 Leuven Perceel 8B: afblaasschouwen 
Referentienummer: KULeuven-W5188G - perceel 8B-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
W5188G - Nieuwbouw Leuven Bioscience - Perceel 8B: afblaasschouwen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Heverlee
II.2.4. Beschrijving
Perceel 8B: afblaasschouwen 
II.2.7. Looptijd
145 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2022-01-12 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-30

Annonces similaires du BDA :