Ocmw Poperinge

Uitnodiging tot indienen offerte - Relighting WZC Proventier - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Poperinge
Postadres: Veurnestraat 22,BE-8970 Poperinge
Contactpersoon: Mevrouw Stefanie Deleye
Tel: +32 57346292
E-mail: Stefanie.Deleye@poperinge.be
Internetadres(sen): https://ocmw.poperinge.be/NL/pagina/381/huize-proventier---057-34-65-80/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Relighting WZC Proventier - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2021/OCMW013
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45315000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: Doornstraat 4_WZC HUIZE PROVENTIER, Doornstraat 4 te 8970 Poperinge
II.2.4. Beschrijving
Relighting WZC Proventier 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2022-04-04
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Niet van toepassing
Eventuele minimumeisen:
1. Niet van toepassing

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver voegt van volgende armaturen een technische fiche bij de inschrijving: 72.01A, 72.01B1A, 72.01B1B, 72.02A, 72.02B, 72.02C, 72.03A, 72.03B, 72.03D en 72.03E.

Eventuele minimumeisen:
1. De technische fiche vermeldt minstens de omnium fabrieksgarantie in jaren, niet in branduren.
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2022-01-17 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2022-05-17


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: 10/01/2022Het plaatsbezoek gaat door op 10 januari 2022 tussen 8h00 en 17h00. De aannemer maakt hiervoor, uiterlijk de dag ervoor, een afspraak met dhr. Kim Saelens op het gsm nr. 0473/94 17 65.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-30

Annonces similaires du BDA :