Vzw Inframut

Inrichting kantoor Nieuwe Vaart te GentDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Inframut
Postadres: Tramstraat 69,BE-9052 Zwijnaarde
Tel: +32 3335373
E-mail: jonas.vanhecke@bondmoyson.be
Internetadres(sen): http://www.bondmoyson.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429463


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inrichting kantoor Nieuwe Vaart te Gent 
Referentienummer: Inframut-11P4-2021002-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht behelst de inrichting van een kantoor in beheer van vzw Inframut. Dit kantoor zal gebruikt worden voor de uitbating van de activiteiten van het ziekenfonds Bond Moyson Oost-Vlaanderen en aanverwante entiteiten.
De renovatie omvat onder andere afbraakwerken, verbouwing, elektriciteitswerken, HVACS en afwerking.
Plaats van uitvoering: Het kantoor is gelegen in de Nieuwe Vaart 181 te 9000 Gent.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 Afbraak, verbouwing en afwerking in combinatie met een coördinerende rol
Perceel 2 Elektriciteitswerken
Perceel 3 HVACS
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-30


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Toevoeging in de meetstaat van perceel: rijen 229 tem 234 in het geel aangeduid. Dit is een aluminium raamgeheel back-office dat vergeten is in de oorspronkelijke publicatie.

Annonces similaires du BDA :