Vzw Amon

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Verbouwen van een bestaande school tot kantoorgebouw (perceel 1) en het bouwen van een naschoolse opvang Tobias (perceel 2)Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Amon
Postadres: Sint-Hermesstraat 5,BE-9600 Ronse
Contactpersoon: De heer Stefaan Bockstal
Tel: +32 55608177
E-mail: stefaan.bockstal@amonvzw.be
Internetadres(sen): http://www.amonvzw.be/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Verbouwen van een bestaande school tot kantoorgebouw (perceel 1) en het bouwen van een naschoolse opvang Tobias (perceel 2) 
Referentienummer: 18.K.537
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215221
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Verbouwen van een bestaande school tot kantoorgebouw  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: Ronse
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
450 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Het bouwen van een naschoolse opvang Tobias 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: Ronse
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
450 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie selectieleidraad

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De Kandidaat bewijst zijn financiële draagkracht en geschiktheid om de Opdracht, in haar beide percelen, uit te voeren door het voorleggen van een jaarrekening met een minimale omzet aan aannemingswerken voor een bedrag van 1.000.000,00 EUR/jaar tijdens de drie voorafgaande jaren (2018,2019 en 2020).
Eventuele minimumeisen:
1. Zie hiernaast

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van drie vergelijkbare aannemingsprojecten, voorlopig opgeleverd sinds 1 januari 2016, vergezeld van een attest van "goede uitvoering", afgeleverd door het bestuur dat als aanbestedende overheid optrad en waarbij de waarde van deze individuele opdrachten minimum 500.000,00 EUR (exclusief BTW) bedraagt.

Eventuele minimumeisen:
1. Zie hiernaast
Vereiste erkenning: Categorie D
De vereiste klasse in hoofde van de aannemer zal worden bepaald op basis van het goedgekeurde inschrijvingsbedrag.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2022-01-07 10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2022-02-01
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde
Bourgondiëstraat 5, BE-9700 Oudenaarde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-30

Annonces similaires du BDA :