Leuvense Katholieke Scholen Aan De Dijle (lksd) Vzw

PARIDAENS BLOK C/torenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD) vzw
Postadres: Janseniusstraat 2,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Dhr. Jo Beelen
Tel: +32 16790314
E-mail: Jo.Beelen@spc.ksleuven.be
Internetadres(sen): https://www.paridaens.be/ https://www.paridaens.be/

I.3. Communicatie

Officiële benaming: LAVA architecten bv
Postadres: Parijsstraat 74,BE-3000 Leuven
E-mail: info@lava-architecten.be
Internetadres(sen): www.lava-architecten.be http://www.lava-architecten.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PARIDAENS BLOK C/toren 
Referentienummer: LAVA-1007PAR19BC/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatiewerken; specifiek gevel- en dakwerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Leuven
II.2.4. Beschrijving
Renovatiewerken; specifiek gevel- en dakwerken 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2022-01-18 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2022-01-18
Plaatselijke tijd: 11:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg, BE Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-30

Annonces similaires du BDA :