Keerbergen

Heraanleg Keerbergen centrumDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Keerbergen
Postadres: Gemeenteplein 10,BE-3140 Keerbergen
Contactpersoon: Kathleen Janssens
Tel: +15 509035
E-mail: werkencentrum@keerbergen.be
Internetadres(sen): http://www.keerbergen.be  https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430272


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Heraanleg Keerbergen centrum 
Referentienummer: Keerbergen-TD-2021-1178-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat wegenis- en rioleringswerken in het centrum van Keerbergen De werken omvatten in hoofdzaak:
- signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen
- opbraak van de bestaande verhardingen
- grondwerken
- aanleg van rijbaan in uitgewassen beton
- aanleg van rotonde in doorgaand gewapend beton
- aanleg van verhardingen in kelen en platines (Belgische porfier)
- plaatsen van RWA en DWA riolering
- bouw van een DWA pompstation
- leveren en plaatsen van een fonteininstallatie
- leveren en plaatsen van straatmeubiliair
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Keerbergen
II.2.4. Beschrijving
wegen- en rioleringswerken 
II.2.7. Looptijd
330 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2022-01-24 08:55
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2022-01-24
Plaatselijke tijd: 08:55

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Eerste Aanleg Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Eerste Aanleg Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-30

Annonces similaires du BDA :