Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool

VERDERZETTING VAN VERBOUWING TOT SCHOOLGEBOUWDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool
Postadres: Nooitrust 4,BE-2390 Malle
E-mail: bouw@kobametropool.be
Internetadres(sen): http://www.kobavzw.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429784


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VERDERZETTING VAN VERBOUWING TOT SCHOOLGEBOUW 
Referentienummer: KOBA Metropool B-2021-FRAN-001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
verbouwingswerken aan (school)gebouwen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-30


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In bijlage het aangepaste lastenboek:
- uitvoeringstermijn verlengd tot 120 werkdagen.
- prijsherzieningsformule met Index I 2021.

Annonces similaires du BDA :