Inter-vilvoordse Maatschappij Voor Huisvesting

Vervangingsbouw van 16 rijwoningen door 30 units o.v.v. 2 meergezinswoningen.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
Postadres: Parkstraat 115,BE-1800 Vilvoorde
Contactpersoon: De heer Olivier Moelaert
Tel: +32 22571150
Fax: +32 22571160
E-mail: projecten@intervilvoordse.be
Internetadres(sen): www.intervilvoordse.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervangingsbouw van 16 rijwoningen door 30 units o.v.v. 2 meergezinswoningen. 
Referentienummer: 2008/0569/02
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211340
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-29


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
1) In de gedetailleerde en samenvattende meetstaat werden bij de post “02.00. bouwplaatsvoorzieningen – algemeen” verkeerdelijk hoeveelheden vermeld met als eenheid “m2”.
In de plaats hiervan dient de post “02.00. bouwplaatsvoorzieningen – algemeen” de vermelding “pm” te krijgen.
2) Voorts delen wij u mee dat er in de offerte geen prijs voor een groendak dient gerekend te worden.

Annonces similaires du BDA :