Gemeente Beersel

Oud-Gemeentehuis Dworp - versteviging fundering oud-gemeentehuis en keermuurDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Beersel
Postadres: Alsembergsteenweg 1046,BE-1652 Alsemberg
Contactpersoon: De heer André Depré
Tel: +32 23591702
Fax: +32 23591718
E-mail: andre.depre@beersel.be
Internetadres(sen): www.beersel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oud-Gemeentehuis Dworp - versteviging fundering oud-gemeentehuis en keermuur 
Referentienummer: 3143
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45262210
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Oud-gemeentehuis Dworp, Alsembergsesteenweg 612 te 1653 Dworp
II.2.4. Beschrijving
Oud-Gemeentehuis Dworp - versteviging fundering oud-gemeentehuis en keermuur 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2021/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Oud-Gemeentehuis Dworp - versteviging fundering oud-gemeentehuis en keermuur

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Er werden geen offertes ontvangen.De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later opnieuw opgestart worden eventueel met aangepast bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Afdeling Bestursrechtspraak
Wetenschapstraat 37, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-29

Annonces similaires du BDA :