Gemeente Sint-pieters-leeuw

Aanleg padenstructuur en ecologische ingroening begraafplaatsen Zuun en RuisbroekDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
Postadres: Pastorijstraat 21,BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Contactpersoon: Yolente Delaunoy
Tel: +32 23716356
Fax: +32 23314490
E-mail: yolente.delaunoy@sint-pieters-leeuw.be
Internetadres(sen): www.sint-pieters-leeuw.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg padenstructuur en ecologische ingroening begraafplaatsen Zuun en Ruisbroek 
Referentienummer: 2021-196
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45236300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Begraafplaats Zuun, Ruisbroek
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft de herinrichting van begraafplaatsen Zuun en Ruisbroek. De aanneming omvat hoofdzakelijk volgende posten: - Opbraak bestaande wegenis in rood grind;  - Grondwerken (afvoer, aanvoer en hergebruik); - Aanleg wadi’s en afwatering;  - Aanleg wegenis in diverse materialen (kassei, grindgazon);  - Aanplantingen (bosgoed, kruidachtige gewassen, bloemenweides). 
II.2.7. Looptijd
100 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017 bij te voegen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver dient hierbij aan te tonen dat hij tijdens de afgelopen periode van vijf jaar
minimaal drie gelijkaardige projecten heeft uitgevoerd. Deze referenties dienen betrekking te hebben op
de aanleg van een parkgebied met de nodige verharding (kassei/grindgazon) alsook groenaanleg.
Alle overgemaakte referenties dienen gestaafd te worden door middel van een attest van goede
uitvoering, die minimaal de volgende informatie vermelden : de plaats der werken, de opdrachtgever
(inclusief adressen), de contactpersoon en zijn telefoonnummer.
Vereiste erkenning: G (Grondwerken), Klasse 3 en G3 (Beplantingen), Klasse 5
of
G3 (Beplantingen), Klasse 6


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2022-02-10 13:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2022-08-09
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2022-02-10
Plaatselijke tijd: 13:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: De inschrijver dient aanwezig te zijn op één van volgende plaatsbezoeken: woensdag 12 januari 2022 om 13.00h. of donderdag 20 januari 2022 om 10.00h. Op voorhand in te schrijven via yolente.delaunoy@sint-pieters-leeuw.beDe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-29

Annonces similaires du BDA :