Vzw Het Portaal

SCHOONMAAK KENNISCENTRUM ARHUS EN FILIALENDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Het Portaal
Postadres: De Munt 8,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: Erwin Deloor
Tel: +32 497512244
E-mail: erwin.deloor@ARhus.be
Internetadres(sen): www.arhus.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429565


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
SCHOONMAAK KENNISCENTRUM ARHUS EN FILIALEN 
Referentienummer: ARhus-SCHOONMAAK KENNISCENTRUM ARHUS EN FILIALEN-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90900000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
SCHOONMAAK KENNISCENTRUM ARHUS EN FILIALEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: De Munt 8, 8800 Roeselare
II.2.4. Beschrijving
SCHOONMAAK KENNISCENTRUM ARHUS EN FILIALEN 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2022-01-17 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2022-01-17
Plaatselijke tijd: 15:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk
Beheerstraat 41, BE-8500 Kortrijk
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ondernemingsrechtbank-gent-afdeling-kortrijk

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk
Beheerstraat 41, BE-8500 Kortrijk
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ondernemingsrechtbank-gent-afdeling-kortrijk

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk
Beheerstraat 41, BE-8500 Kortrijk
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ondernemingsrechtbank-gent-afdeling-kortrijk

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-11-22

Annonces similaires du BDA :