Pz Westkust

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering van munitie voor collectieve vuurwapens kaliber .300 aan de geïntegreerde politie, namelijk de zones van de lokale politie en de federale politieDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: PZ Westkust
Postadres: Ter Duinenlaan 34a,BE-8670 Koksijde
Contactpersoon: Mevrouw Mieke Hoornaert
Tel: +32 58533005
Fax: +32 58533105
E-mail: mieke.hoornaert@police.belgium.eu
Internetadres(sen): www.politiewestkust.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: PZ Westkust
Postadres: Ter Duinenlaan 34a,BE-8670 Koksijde
Contactpersoon: Mevrouw Mieke Hoornaert
Tel: +32 58533005
Fax: +32 58533105
E-mail: mieke.hoornaert@police.belgium.eu
Internetadres(sen): www.politiewestkust.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering van munitie voor collectieve vuurwapens kaliber .300 aan de geïntegreerde politie, namelijk de zones van de lokale politie en de federale politie 
Referentienummer: POL 2021-015
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35330000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE258
Voornaamste plaats van uitvoering: PZ Westkust, Ter Duinenlaan 34a te 8670 Koksijde
II.2.4. Beschrijving
De overheidsopdacht betreft een opdracht met 1 perceel bestaande uit 2 posten, namelijk operationele munitie en trainingsmunitie. Munitie kaliber .300 7.62x35mm Deze munitie wordt ter beschikking gesteld van het politiepersoneel. De munitie is bedoeld om te worden afgevuurd met een lang half-automatisch wapen dat bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, wordt gebruikt, namelijk de FN SCAR .300. Operationele munitie Het betreft een projectiel van het type met een expansief effect of gelijkaardig. Een projectiel dat een onderdeel/element bevat dat de holle punt omhult is toegelaten. De bouw van het projectiel verzekert dat er geen betekenisvolle vervorming zal optreden door het herhaaldelijk inbrengen in de lader en in de kamer van het wapen. Het projectiel moet aan de volgende vereisten voldoen: - op hydrostatische doelwitten moet het zich maximaal vervormen maar beperkt afketsgevaar (gering gevaar voor derden) - grote energieafgifte op hydrostatische doelen met gecontroleerde vervorming. Trainingsmunitie Deze bevat een projectiel van het type TFMJ of FMJ of een ander type, dat gelijkwaardige specificaties biedt voor zover dit projectiel geen significante extra schade aanricht aan de gebruiker noch aan de schietstand . De gedetailleerde technische specificaties zullen weergegeven worden in het bestek. Daarnaast wordt verwacht dat de gegunde firma een stock munitie heeft in Europa, die via een agent aangeleverd wordt aan zowel de lokale zones als aan de federale politie, om zo een goede levering te kunnen garanderen. 
II.2.7. Looptijd
84 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* In het kader van de huidige procedure zal de aanbestedende overheid de volgende uitsluitingscriteria onderzoeken:• Het feit dat de kandidaat zich niet in één van de situaties bevindt van artikel 63, paragraaf 1 en paragraaf 2, 1° tot en met 8° van het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012; • Het feit dat voldaan is aan de vereisten van artikelen 64 en 65 van het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012. Verdere informatie: zie selectieleidraad.* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Wat betreft de beoordeling van de financiële en economische draagkracht wordt voor de kwalitatieve selectie van de kandidaat-inschrijvers gevraagd:• Financiële toestand (10%)• Cashflow (10%)Verdere informatie: zie selectieleidraad.2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Eventuele minimumeisen:
1. In toepassing van artikel 69, §1 van het KB van 23 januari 2012, wordt de financiële en economische draagkracht van de kandidaat aangetoond door het voorleggen van:
• De laatste drie jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen), uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank;
• Een verklaring betreffende de gemiddelde totale jaarlijkse omzet over de laatste drie boekjaren, met een minimum van 5 000 000,00 euro.
• Het bewijs van EBITDA van minimaal 5% gemiddeld en een omzet R&D van minimaal 5% van de omzet gecumuleerd over de laatste 3 jaar.
2. Deze bankverklaring verklaart dat de klant op huidig ogenblik de financiële en economische draagkracht heeft om de bovenvermelde overheidsopdracht naar behoren te kunnen uitvoeren, zonder daarbij uitspraak te hoeven doen over de toekomst.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Om de technische bekwaamheid van de kandidaat na te gaan wordt voor de kwalitatieve selectie van de kandidaat-inschrijvers gevraagd:• Dienst na verkoop (20%)• Leverbetrouwbaarheid (20%)• Research and Development (40%)Verdere informatie: zie selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen:
1. De technische bekwaamheid of de beroepsbekwaamheid van de kandidaat zal gerechtvaardigd worden door het voorleggen van de volgende referenties:
• Een verklaring betreffende een jaarlijkse omzet m.b.t. het voorwerp van de opdracht (munitie kaliber 7.62 x 35) met bewijs van minimaal 2 productie runs en hun leveringen.
• Genormeerde kwaliteitsgaranties overeenkomstig art. 82 van het KB van 23 januari 2012.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-11-22 11:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2021-12-20
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De officiële publicatieformulieren zijn voor defensie nog niet beschikbaar. Hieruit volgt dat een aantal vermeldingen niet overeen komen met de toe te passen wetgeving, nl.:- IV.1.1. Type procedure betreft een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Wettelijke basis: richtlijn 2008/81/CE (Wetgeving Defensie en Veiligheid)Informatiesessie: 25/10/2021 om 11.00Politiehuis PZ Westkust, Ter Duinenlaan 34a, 8670 KoksijdeDe kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.Opmerkingen over de gunningscriteria: De prijs is niet het enige gunningscriterium. De criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-10-11

Annonces similaires du BDA :