Zorgband Leie & Schelde

Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van zorgmeubilair, kantoormeubilair, tuinmeubilair en toebehoren bij diverse locaties van Zorgband Leie en ScheldeDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Zorgband Leie & Schelde
Postadres: Salisburylaan 100,BE-9820 Merelbeke
Contactpersoon: Mevrouw Jade Vekeman
Tel: +32 92622169
E-mail: jade.vekeman@zorgband.be
Internetadres(sen): www.zorgband.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van zorgmeubilair, kantoormeubilair, tuinmeubilair en toebehoren bij diverse locaties van Zorgband Leie en Schelde 
Referentienummer: Zorgband-PPP1FN-54/1006/2020/055-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39151000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-10-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Aanpassing bij punt III.2.1.4. De onderwagen
- De wielen hebben een diameter van +/- 5 à 7cm
Aanpassing bij punt III.2.1.8. Vereiste opties
Grotere wielen
- De wielen hebben een diameter van +/- 15cm

Annonces similaires du BDA :