Stad Peer

Aanleg van fietspaden en riolering langs N747Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Peer
Postadres: Zuidervest 2A,BE-3990 Peer
Contactpersoon: Nathalie Weckx
Tel: +32 11610700
E-mail: Nathalie.Weckx@peer.be
Internetadres(sen): www.peer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=421627


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg van fietspaden en riolering langs N747 
Referentienummer: Peer-24/70.001-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45230000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
Aanleg fietspaden en riolering N747:
• Voorbereidende werken en groenwerken
- Rooien van bomen
- Rooien van struikgewas
- Opbraak van bestaande verharding
- Bouwrijp maken van de bermen i.f.v. nutswerken
• Het realiseren van een gescheiden rioolstelsel:
- Aanleg van RWA-riolering (poreuze, gewapende en ongewapende leidingen)
- Aanleg/heraanleg grachtenstelsel.
- Aanleg van DWA-riolering (grès) met drukriolering
- Aansluiting van nieuwe riolering op bestaande collector
- Aansluiting van bestaande kolken aan riolering.
• Het aanleggen van fietspaden:
- Ophogingswerken en aanleg taluds
- Fietspad in asfalt in de berm en/of naast de rijweg
- Kruisingen waterlopen d.m.v. aanleg constructies.
- Aanleg van kruispunt fietssnelweg – N747
• Het leveren en plaatsen van definitieve signalisatie
• Groenwerken:
- Aanleg van grasbermen
- Aanleg van bermbeplanting
- Aanplant van bomen
• Onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
• Archeologisch vooronderzoek (vast deel)
• Archeologisch vooronderzoek (voorwaardelijk deel)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-10-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het terechtwijzend bericht nr.1 maakt integraal deel uit van het aanbestedingsdocument. Een aangepaste meetstaat dd. 11/10/2021 (2470001_A WR MS 4.0.xlsx) werd opgeladen. Een geactualiseerde versie van het SOP werd eveneens toegevoegd.

Annonces similaires du BDA :