Az Delta Vzw

Raamovereenkomst VideotorensDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Delta vzw
Postadres: Deltalaan 1,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: De heer Danny Vervaeke
Tel: +32 51237612
E-mail: procurement@azdelta.be
Internetadres(sen): www.azdelta.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst Videotorens 
Referentienummer: AZD_2021_150
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33160000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse leverplaatsen, 8800 Roeselare
II.2.4. Beschrijving
AZ Delta wenst een raamovereenkomst te sluiten voor de aankoop van videotorens voor verschillende disciplines. Op basis van de leeftijd van de actueel in gebruik zijnde videotorens verwacht het ziekenhuis dat een 16 tal torens zullen moeten vervangen worden over een periode van 4 jaar. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Geen

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Altman Z-score van het laatste boekjaar. De opdrachtnemer vermeldt wanneer zijn boekjaar begint en eindigt 2. Omzet van de onderneming
Eventuele minimumeisen:
1. Score is > 1,8. Document wordt gevalideerd door een erkend boekhouder of revisorkantoor.
2. Gemiddelde omzet specifiek in producten gerelateerd aan deze opdracht over de laatste 3 boekjaren is groter dan EUR 250.000.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Opgave van referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 3 jaar (voorlopige oplevering na 01 sept 2018)2. De volledige servicedienst voldoet aan een aantoonbaar kwaliteitsnorm. (ISO of gelijkwaardig)3. De kandidaat voegt bij zijn kandidaatstelling een beschrijving van de service-en supportorganisatie op Europees en specifiek op Belgisch niveau. Er dienen minstens 2 service techniekers en 2 applicatie specialisten operationeel beschikbaar te zijn in België. Die personen beschikken over de nodige kwalificaties voor dergelijke apparatuur. De applicatie ingenieurs dienen de Nederlandse taal machtig te zijn.4. Een overzicht van de waarborgen die betreffende de continuïteit van dienstverlening voor het onderwerp van deze opdracht kunnen geboden worden.

Eventuele minimumeisen:
1. Een lijst met 5 positieve leveranciersevaluaties in de België van gelijkaardige opdrachten met een korte omschrijving van de uitgevoerde installatie :
- Identiteit van de instantie (inclusief gegevens van de contactpersoon)
- datum van voorlopige oplevering
- Beschrijving (maximaal 1 A4 blad) van de geleverde videotoren(s), samenstelling van de toren (b.v. lichtbron type.) en voor welke discipline deze zullen worden ingezet.
Een lijst van minstens 30 opgeleverde videotorens voor Belgische instanties (voorlopige oplevering na 01 sept 2018)
- Datum van oplevering
- Identiteit van de instantie
- Discipline waarvoor de videotoren hoofdzakelijk zal worden ingezet
2. Kopie van het certificaat van de behaalde kwaliteitsnorm.
3. Bewijs dat minstens 2 service techniekers en 2 applicatie specialisten die operationeel zijn in België over de nodige trainingscertificaten beschikken.
4. Voorlegging van de beschikbare waarborgen:
1. Dat bij een "system down" een technieker binnen de 4 uur ter plaatse kan zijn. Te bewijzen met de geografische spreiding van de standplaatsen van de in selectiecriterium 3 genoemde techniekers.
2. Dat de meest courante wisselstukken binnen de 4 uur ter plaatse kunnen zijn. Te bewijzen met een lijst en de geografische spreiding van de voorraad van deze wisselstukken.
3. Dat er noodprocedures in plaats zijn die de toeleveringszekerheid van wisselstukken en zekerheid van dienstverlening garanderen.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-11-16 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2022-05-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-11-16
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: NVT

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk
Beheerstraat 41, BE-8500 Kortrijk
Tel: +32 56269601
E-mail: koophandel.gent.rpr.kortrijk@just.fgov.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
De aanbestedende overheid zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen deze mededeling en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van de mededeling.Overeenkomstig de artikelen 15, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze kennisgeving, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren in het kader van een procedure in kort geding voor de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk.Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten. Overeenkomstig de artikelen 14, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij u dat u zich ook kan richten tot de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk, mocht u beroep wensen aan te tekenen tegen deze beslissing. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingediend binnen de 60 dagen na de kennisgeving die u hierbij gedaan wordt.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-10-11

Annonces similaires du BDA :