Stad Roeselare

Uitnodiging tot indienen offerte - Riolerings- & wegeniswerken in de Jan Mahieustraat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmakingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Roeselare
Postadres: Botermarkt 2,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: Mevrouw Wendy Vandamme
Tel: +32 51262194
E-mail: wendy.vandamme@roeselare.be
Internetadres(sen): www.roeselare.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: departement Projecten openbaar domein
Postadres: Munt 29,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: De heer Chesney Decancq
Tel: +32 51262354
E-mail: chesney.decancq@roeselare.be
Internetadres(sen): www.roeselare.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Riolerings- & wegeniswerken in de Jan Mahieustraat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: WEG/427 W2010 748
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Jan Mahieustraat, 8800 Roeselare
II.2.4. Beschrijving
De wegenis- en rioleringswerken van de Jan Mahieustraat (vanaf de Ooststraat tot de Hendrik Consciencestraat) maakt deel uit van een groter geheel “de opwaardering van het Kernwinkelgebied”. De werkzaamheden in dit deelproject hebben als doel een vernieuwde invulling te krijgen, met een focus op vergroening, mobiliteit en toegankelijkheid. De uitvoering omvat de aanleg van een nieuwe RWA-leiding (regenwaterafvoer) met behoud van de bestaande gemengde leiding als toekomstige DWA-leiding (vuil waterafvoer), het herinrichten van de bovenbouw wegenis van gevel tot gevel en de groenaanleg. De uit te voeren werken en leveringen zijn aangegeven in het hierbij gevoegd bijzonder bestek. Ze omvatten hoofdzakelijk : - het uitvoeren van de nodige voorbereidende werken (uitbraak, affrezen, …) - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden en het in stand houden van sleuven - het leveren van teelaarde in de plantvakken - het zeven van uitgegraven bodem en verwijderen van bodemvreemde materialen - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden van het baanbed - het voorzien van de nodige funderingen - het voorzien van wortelbare ruimte onder de verhardingen - het aanleggen van cementbetonverhardingen - het aanleggen van bestratingen in waterdoorlatende betonstraatstenen - het bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren - het plaatsen van straatkolken en verwezenlijken van de aansluiting op de riolering - het aansluiten huizen en dakpijpen op de riolering - het plaatsen van trottoirbanden - het aanleggen van watergreppels en kantstroken - het aanbrengen van de voorziene markeringen - het plaatsen van signalisatiepalen en -tekens - het onderhoud van de bovenvermelde werken gedurende de waarborgtermijn - het uitvoeren van grondbewerkingen - het verwerken van groencompost en meststoffen - het aanplanten van houtachtige en kruidachtige vegetaties - het plaatsen van bij groenaanleg behorende constructies - het beheer van de groenaanleg gedurende de uitvoering der werken en gedurende de periode van voltooiing der werken tot datum van voorlopige oplevering. - het beheer van de groenaanleg gedurende de beheerperiode van twee jaar vanaf de datum van de voorlopige oplevering 
II.2.7. Looptijd
125 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De Belgische inschrijver dient geen rsz-attest en fiscaal attest (cfr. artikel 62 van het K.B. van 18 april 2017) bij zijn offerte te voegen.De aanbestedende overheid zal deze informatie via Telemarc zelf opvragen, samen met de juridische situatie (niet-faillissement of gelijkaardig).l * Bij de offerte dient een recent uittreksel (max. 3 maand oud) uit het centraal strafregister te worden gevoegd. Dit attest kan eenvoudig per e-mail worden aangevraagd via: strafregister@just.fgov.be Vermeld hierbij volgende gegevens:1. Naam rechtspersoon2. Ondernemingsnummer3. Adres4. Reden (= aanbesteding)* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: - Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; - Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); - De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; - Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); - De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); - De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4
Voor groenaanleg wordt een erkenning G3 gevraagd (ook als het gaat om een onderaannemer - in dit geval dient dit bij de inschrijving vermeld te worden).


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-10-12 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2022-02-09


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: pers@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig artikels 15, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren via een procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State.Overeenkomstig artikels 14, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij dat u ook een beroep tot nietigverklaring tegen onze beslissing kan instellen binnen een termijn van zestig dagen na onderhavige kennisgeving. Uw vordering moet ingediend worden met een gedagtekend “verzoekschrift tot nietigverklaring” dat door u of een advocaat ondertekend is. Het verzoekschrift moet ofwel per post aangetekend verzonden worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel volgens de elektronische procedure ingediend worden op de website http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-09-22

Annonces similaires du BDA :