Volkshuisvesting Willebroek

Renovatiewerken aan 24 appartementen - Nonnevijverstraat te WillebroekDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Volkshuisvesting Willebroek
Postadres: A.Van Landeghemplein 2 ,BE-2830 Willebroek
Contactpersoon: Mevrouw Catherine Cauberghe
Tel: +32 38865612
Fax: +32 38866203
E-mail: catherine.cauberghe@volkshuisvestingwillebroek.be
Internetadres(sen): www.volkshuisvestingwillebroek.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architectenbureau VANHECKE & SULS
Postadres: Schoonselstraat 5,BE-2610 WILRIJK
Tel: +32 38301546
E-mail: info@arvs.be
Internetadres(sen): www.arvs.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatiewerken aan 24 appartementen - Nonnevijverstraat te Willebroek 
Referentienummer: 2021/112
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Nonnevijverstraat 47 te Willebroek
II.2.4. Beschrijving
Renovatiewerken aan 24 appartementen - Nonnevijverstraat te Willebroek 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. Zie bestek
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-10-18 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2022-04-16
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-10-18
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: A. Van Landeghemplein 2, 2830 Willebroek

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
Bolivartplaats 21 bus 7, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-09-14

Annonces similaires du BDA :