Stad Aalst

Herinrichting bedrijventerreinen Denderomgeving Noord. Rioleringswerken met aansluitend wegenwerken in de Tragel te Aalst en Bergweg en Doorsteeklaan te Hofstade-AalstDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Aalst
Postadres: Werf 9,BE-9300 Aalst
Tel: +32 53779300
E-mail: aanbestedingen@aalst.be
Internetadres(sen): www.aalst.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Forum e-notification
Postadres: nvt,BE-nvt nvt
E-mail: e.proc@publicprocurement.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting bedrijventerreinen Denderomgeving Noord. Rioleringswerken met aansluitend wegenwerken in de Tragel te Aalst en Bergweg en Doorsteeklaan te Hofstade-Aalst 
Referentienummer: 18/I-4
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied stad Aalst
II.2.4. Beschrijving
Deze werken kaderen in de herinrichting van de bedrijventerreinen Denderomgeving Noord en omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg van de Tragel vanaf de nieuwe bypass aan de viaduct tot en met de Bergweg en Doorsteeklaan. Deze werken worden door VLAIO voor 85% gesubsidieerd. De werken omvatten onder meer: - opbreken van bestaande wegverharding; - opbreken van de bestaande riolering; - grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens aanduiding op lengte- en dwarsprofielen; - aanleg gescheiden rioleringsstelsel; - aanleg rijweg in cementbetonverharding in Tragel en Bergweg; - aanleg rijweg in bitumineuze verharding in de Doorsteeklaan; - aanleg vrijliggend dubbelrichting fietspad in bitumineuze verharding langsheen de Dender; - aanleg aanliggende enkelrichting fietspaden in rode bitumineuze verharding in de Bergweg gescheiden van de rijweg met een brede boordsteen van een halve meter als schrikstrook; - aanleg voetpaden en opritten bedrijven in grijze betonstraatstenen. In de Tragel wordt tussen de rijweg en het fietspad een groenzone aangelegd waarin struiken/hagen worden aangeplant. Deze zone met een breedte van 1,50 m beschermt de fietsers en dient tevens als infiltratiestrook voor het regenwater afkomstig van het wegdek. Tussen het fietspad en de dender komt ook een groenzone met een minimale breedte van 2,5 m. 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 - 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.Overeenkomstig artikel 67 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor :1. deelneming aan een criminele organisatie,2. omkoping3. fraude 4. terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit,5. witwassen van geld en financiering van terrorisme, 6. kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,7. het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.Overeenkomstig artikel 68 sluit de aanbestedende overheid een kandidaat of inschrijver uit die niet blijkt te voldoen aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen enerzijds of sociale zekerheidsbijdragen anderzijds.Overeenkomstig artikel 69 van de wet kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die:1. indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden;2. wanneer de kandidaat of inschrijver in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;3. wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, met elk passend middel, dat de kandidaat of inschrijver in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;4. wanneer de aanbestedende overheid over voldoende plausibele aanwijzingen beschikt om te besluiten dat de kandidaat of inschrijver handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken zou hebben gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van artikel 5, lid 2;5. wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 niet effectief kan worden verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen;6. wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 52 heeft voorgedaan die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;7. wanneer de kandidaat of inschrijver blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties;8. wanneer de kandidaat of inschrijver zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van de selectiecriteria, of hij informatie .(zie opdrachtdocumenten)

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
- een lijst van minimum 3 analoge opdrachten, door de inschrijver uitgevoerd, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering van de belangrijkste werken. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip, de uitvoeringstermijn en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze werken uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op een regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. Er dient ook vermeld of de werken, al dan niet, gedeeltelijk uitgevoerd werden door een onderaannemer.- een ondertekende en voldoende gedetailleerde staat van het machinepark en de personeelsbezetting die aantonen dat de firma over voldoende materieel en mankracht beschikt om de bedoelde opdrachten naar behoren te kunnen uitvoeren.

Eventuele minimumeisen:
Minimum 3 analoge opdrachten.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 6


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-09-16 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2022-03-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-09-16
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: We verwijzen naar de handleiding e-Notification voor ondernemers. Deze handleiding kunt u terugvinden op http://www.publicprocurement.be, onder de rubriek algemeen, e-procurement, FAQ.Wij raden u dan ook ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectificatieberichten, aanvullende info, enz.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-08-16

Annonces similaires du BDA :