De Vlaamse Waterweg Nv

Kanaal Dessel - Turnhout - Schoten Gemeente Retie: Vernieuwen van de rechteroever en het jaagpad tussen brug 2 Retie en brug 4 Arendonk.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Robin Lievens
Tel: +32 11298400
E-mail: regio.oost@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=408104


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kanaal Dessel - Turnhout - Schoten Gemeente Retie: Vernieuwen van de rechteroever en het jaagpad tussen brug 2 Retie en brug 4 Arendonk. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAK-19-8102-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het project bestaat uit het vernieuwen van de rechteroever op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten met paal, draad en doek en de vernieuwing van het jaagpad in deze zone. Het project start afwaarts ophaalbrug 2 te Retie en eindigt ter hoogte van brug 4 te Arendonk.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
Het project bestaat uit het vernieuwen van de rechteroever op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten met paal, draad en doek en de vernieuwing van het jaagpad in deze zone. Het project start afwaarts ophaalbrug 2 te Retie en eindigt ter hoogte van brug 4 te Arendonk.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-04-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Van Raak L BVBA
Postadres: Heggestraat 104,BE-2381 Weerde (Ravels)
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-19

Annonces similaires du BDA :