Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost

LONDERZEEL FOD Financiën Vernieuwen van dakvlakvensters / lichtstraten na hagelschadeDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1B,BE-3500 HASSELT
Contactpersoon: Luc Jacob
Tel: +32 475564966
E-mail: luc.jacob@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=408045


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LONDERZEEL FOD Financiën Vernieuwen van dakvlakvensters / lichtstraten na hagelschade 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45441000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
LONDERZEEL FOD Financiën Vernieuwen van dakvlakvensters / lichtstraten na hagelschade
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-05-10 13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Een bezoek ter plaatse is vereist. De aanbestedende overheid organiseert een plaatsbezoek na telefonische afspraak met de heer Luc JACOB gsm +32 475564966 mail: luc.jacob@buildingsagency.beHet specifieke adres kan u opvragen bij de vermelde contactpersoon van de aanbestedende overheid.Na het bezoek ontvangt u een bezoekattest dat u bij uw offerte moet voegen.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-19

Annonces similaires du BDA :