Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost

Tongeren, Gerechtshof, Inkomdeur OM: alu - afkasting plaatsenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1B,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Petro Paslavskyy
Tel: +32 11771809
E-mail: Petro.paslavskyy@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=407971

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - VRO
Postadres: Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar freemarket.VRO@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.,BE-3500 Hasselt
E-mail: freemarket.VRO@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=407971

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Tongeren, Gerechtshof, Inkomdeur OM: alu - afkasting plaatsen 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45421110
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Tongeren, Gerechtshof, Inkomdeur OM: alu - afkasting plaatsen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-05-04 23:55
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar freemarket.VRO@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-19

Annonces similaires du BDA :