Provincie West-vlaanderen

Kasteel 't Hooghe : Restauratiewerken - voortzetting der werken.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie West-Vlaanderen
Postadres: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41,BE-8200 Brugge
Contactpersoon: Ellen Vanhove
Tel: +32 50407180
E-mail: ellen.vanhove@west-vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.west-vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=404315


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kasteel 't Hooghe : Restauratiewerken - voortzetting der werken. 
Referentienummer: West-Vlaanderen-0383/2021/001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De restauratiewerken hielden in het algeheel herstel van het exterieur als interieur. Ook de technieken zijn volledig vernieuwd.
In de kelder zijn volgende functies voorzien: sanitair, opwarmkeuken, refter, opslag en zone technieken. Op het gelijkvloers werd het grote centrale salon volledig gerestaureerd. Op de eerste verdieping werd aan de noordzijde de reeds verbouwde ruimte als zaal ingericht. Op de tweede verdieping werd de indeling grotendeels behouden. In het kasteel is nog een oude lift aanwezig. Deze werd behouden als relict.
De belangrijkste bouwkundige werken waren de volgende:
- Afbraak van de later aangebouwde loggia's aan de noordgevel met herstel van de gevels.
- Inbrengen van een nieuwe lift welke alle niveaus bedient.
Er waren diverse gebreken bij de uitvoering door de aangestelde aannemer waardoor de voorlopige oplevering werd geweigerd. Aangezien de uitvoerder geen gevolg meer gaf aan de opmerkingen werd hij ambtshalve afgezet. Inmiddels is de bouwonderneming failliet verklaard.
Deze opdracht van werken betreft het oplossen van de gebreken zodat het gebouw kan opgeleverd worden en in gebruik kan genomen worden.
Naar aanleiding van de weigering van de voorlopige oplevering werd een plaatsbeschrijving d.d. 29 januari 2020 opgemaakt bestaande uit 129 foto's en 51 bladzijden.
Het type van gebreken is zeer uiteenlopend. Het betreft gebreken van technische aard zoals het slecht herstel van het buitenschrijnwerk of het niet waterdicht zijn van nieuw buitenschrijnwerk als bvb. branddeuren die niet conform zijn.
Daarnaast betreft het uiteenlopende opmerkingen waar de afwerkingsgraad niet voldoet zowel aan het exterieur als interieur of waar de voorziene uitvoering niet correct werd nageleefd zoals de uitvoering van de keldervloeren alsook de schilderwerken van de kelder.
Tenslotte zijn de voorziene buitenluiken niet uitgevoerd.
Een bijkomend werk in dit dossier betreft het aanbrengen van sjablonen t.h.v. de dakverdieping exterieur die tijdens de werken werden aangetroffen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
ERRATUM NR.1: wijziging van de datum van het verplichte plaatsbezoek (zie word-doc. 'erratum nr. 1')

Annonces similaires du BDA :