Polder Vliet En Zielbeek

Openleggen van de Hoeikensloop t.h.v. BoomsesteenwegDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Polder Vliet en Zielbeek
Postadres: Stationsstraat 25,BE-2870 Puurs
E-mail: poldervliet.en.zielbeek@edpnet.be
Internetadres(sen): http://www.poldervlietenzielbeek.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=407977

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sweco Belgium NV
Postadres: Posthofbrug 2-4, bus 1,BE-2600 Berchem
Contactpersoon: Patrick Veen
E-mail: patrick.veen@swecobelgium.be
Internetadres(sen): http://www.swecobelgium.be http://www.swecobelgium.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openleggen van de Hoeikensloop t.h.v. Boomsesteenweg 
Referentienummer: Sweco Belgium nv-T500853-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232454
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat:
- Het opbreken van bestaande riolering
- Het uitvoeren van algemeen droog grondverzet
- Het uitgraven van een nieuwe gracht
- Het maken van kopmuren en ter plaatse gestorte inspectieputten
- Beschoeiingswerken met schanskorven, steenbestorting en perkoenpalen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Willebroek
II.2.4. Beschrijving
Openleggen van de Hoeikensloop t.h.v. Boomsesteenweg 
II.2.7. Looptijd
50 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet van toepassing 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-05-20 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
xx
xx, BE xx

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-19

Annonces similaires du BDA :