Agentschap Sport Vlaanderen

Renovatie van de inkom van de sporthal van het Sport Vlaanderen centrum GentDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Sport Vlaanderen
Postadres: Arenberggebouw - Arenbergstraat 5,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Peter Standaert
E-mail: peter.standaert@sport.vlaanderen
Internetadres(sen): http://www.sport.vlaanderen https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=408027


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
renovatie van de inkom van de sporthal van het Sport Vlaanderen centrum Gent 
Referentienummer: Sport Vlaanderen-20-gt-002-a-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45212225
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De renovatie van de inkom van de sporthal van het Sport Vlaanderen centrum Gent, voorwerp van dit bestek, is de laatste fase (fase VII) van de gehele renovatie van de sporthal en de bouw van het opleidingsgebouw en burelen.
Deze aanneming houdt onder andere in : afbraakwerken, ruwbouwwerken, afwerking, schilderwerken elektriciteit, en andere kleinere werken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: SV centrum Gent, Zuiderlaan 14, Gent
II.2.4. Beschrijving
De renovatie van de inkom van de sporthal van het Sport Vlaanderen centrum Gent, voorwerp van dit bestek, is de laatste fase (fase VII) van de gehele renovatie van de sporthal en de bouw van het opleidingsgebouw en burelen. Deze aanneming houdt onder andere in : afbraakwerken, ruwbouwwerken, afwerking, schilderwerken elektriciteit, en andere kleinere werken 
II.2.7. Looptijd
4 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: 2 of hoger Categorie: D

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-05-12 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-19

Annonces similaires du BDA :