Agb Menen

Restauratie HoevewoonstDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AGB Menen
Postadres: Grote Markt 1,BE-8930 Menen
Contactpersoon: Henk Wekking
Tel: +32 476334305
E-mail: henk.wekking@menen.be
Internetadres(sen): http://www.menen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=405363


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Restauratie Hoevewoonst 
Referentienummer: AGB Woonbedrijf Menen-2021 2 - Restauratie Hoevewoonst-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45212314
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De uit te voeren opdracht omvat de integrale restauratiewerken aan hoevewoning van kasteelhoeve
'Haute Cense', Grondwetstraat 101 te 8930 Menen, beschermd als monument bij KB 13.01.1978
Deze werken worden gesubsidieerd middels de restauratiepremie ingevolge het
restauratiepremiebesluit van de Vlaamse Regering van 14.01.2001.
=
Deze opdracht omvat 2 percelen, afzonderlijk te gunnen.
perceel 1 : restauratiewerken en inrichting
perceel 2 : technieken
Hier wordt perceel 1 gepubliceerd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Beste
De overzichtsplannen ontbraken in de eerste aankondiging.
Deze zijn nu toegevoegd.
Met onze excuses.
Henk Wekking

Annonces similaires du BDA :