Katholiek Onderwijs Landen Vzw

Uitbreiding en verbouwing sanitair KOL Middenschool Landen.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Katholiek Onderwijs Landen vzw
Postadres: Molenbergstraat 25,BE-3400 Landen
Contactpersoon: Jose Conard
Tel: +32 497708765
E-mail: joseconard@kolanden.be
Internetadres(sen): http://www.kolanden.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=408025


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiding en verbouwing sanitair KOL Middenschool Landen. 
Referentienummer: KOL vzw-17.09 KOL Middenschool sanitair-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Uitbreiding en verbouwing sanitair.
Ruwbouw, pleisterwerken, afwerkingen, elektriciteit, sanitair en HVAC.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
142870.91 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: 3400 Landen
II.2.4. Beschrijving
algemene aanneming : ruwbouw, afwerkingen en technieken. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-04-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: MEG nv
Postadres: Rozenbosstraat 88,BE-3850 Nieuwerkerken
NUTS-code: BE224
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-19

Annonces similaires du BDA :