Go! Scholengroep Het Leercollectief (sgr 18 Dendermonde-lokeren-wetteren)

LOKEREN - BS De Springplank & Atheneum - Renovatie platte dakenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! scholengroep Het Leercollectief (SGR 18 Dendermonde-Lokeren-Wetteren)
Postadres: Brusselsestraat 97,BE-9200 Dendermonde
Contactpersoon: Koen Maes
Tel: +32 474960793
E-mail: koen.maes@hetleercollectief.be
Internetadres(sen): https://www.hetleercollectief.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=407729


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LOKEREN - BS De Springplank & Atheneum - Renovatie platte daken 
Referentienummer: GO!-21-LOAL-DAK-VOPMVB-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45261100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie platte daken - BS De Springplank (gebouw G01-kleuterblok) en Atheneum (gebouw G02-turnzaal/sportzaal) - Plaats van uitvoering: Azalealaan 2 te 9160 Lokeren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
In plaats van:

Te lezen:
D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 2 : tot 275.000 EUR,
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse)
Komen in aanmerking voor indiening van een offerte:
D (bouwwerken), Klasse 2
D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 2

Annonces similaires du BDA :