Uz Leuven

TE011848.P95: blok 16/17 en blok 18, perceel afbraakwerken en asbestverwijderingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: UZ Leuven
Postadres: Herestraat 49, 3000 Leuven,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Annelies Michiels / Lien Coopmans
E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Internetadres(sen): www.uzleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=407822

I.3. Communicatie

Officiële benaming: THV AAPROG POLO BOECKX DE KLERCK
Postadres: Stationsstraat 40,BE-9230 Wetteren
Contactpersoon: Vanessa Van den Bulcke
E-mail: vvdb@m4architecten.be
Internetadres(sen): https://m4architecten.be/ https://m4architecten.be/

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TE011848.P95: blok 16/17 en blok 18, perceel afbraakwerken en asbestverwijdering 
Referentienummer: UZ Leuven-TE011848.P95-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215140
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het project betreft de verbouwing van niv. 91 van blok 16 en 17 en de
aanleg van het bovenplein op niv. 1. Niv. 1 wordt opgewaardeerd tot een publiek toegankelijk plein aan de
oostzijde van de campus. Op niv. 91 van blok 16 en 17 zal een herinrichting gebeuren voor ambulante functies.
Daarnaast zal op niv. 91 techniekruimte voorzien worden voor deze nieuwe ambulante functies en voor de
verplaatsing van de huidige technieken op niv. 1.
Blok 18 wordt gerenoveerd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Herestraat 49 te 3000 Leuven
II.2.4. Beschrijving
Het project betreft de verbouwing van niv. 91 van blok 16 en 17 en de aanleg van het bovenplein op niv. 1. Niv. 1 wordt opgewaardeerd tot een publiek toegankelijk plein aan de oostzijde van de campus. Op niv. 91 van blok 16 en 17 zal een herinrichting gebeuren voor ambulante functies. Daarnaast zal op niv. 91 techniekruimte voorzien worden voor deze nieuwe ambulante functies en voor de verplaatsing van de huidige technieken op niv. 1. Blok 18 wordt gerenoveerd. 
II.2.7. Looptijd
140 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Categorie D, klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-05-31 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-05-31
Plaatselijke tijd: 10:00Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De offertes worden elektronisch ingediend en geopend op 31/5/2021 om 10u (er is geen openbare zitting).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Voor het afhalen van de opdrachtdocumenten:- klik op de link in deze publicatie (cf. afdeling I.3)- Alle briefwisseling geschiedt in het Nederlands.- Partij voor briefwisseling tijdens de vragenronde:Ontwerper:Vanessa Van den Bulcke <vvdb@m4architecten.be>Een kopij van zijn briefwisseling wordt door de aannemer overgemaakt aan de Opdrachtgever (op het emailadresbouwteam_blok16-17@uzleuven.be en paf.materiaalbeheer@uzleuven.be)- Gedurende de offerteperiode en vóór toewijzing kan enkel schriftelijk inlichtingen bekomen worden.- Het aantal vragenrondes dat voorzien wordt, is één (1)Voor alle schriftelijke vragen die zijn toegekomen bij de Ontwerper uiterlijk 11/5/2021 zal schriftelijk wordengeantwoord uiterlijk 18/5/2021;Er zal niet meer worden geantwoord op vragen die bij de Ontwerper en/of de Opdrachtgever zijn toegekomenna 11/5/2021 . Dit doet evenwel geen afbreuk aan de meldingsplicht van de inschrijver op het vlak vanvergissingen en leemten in de zin van art. 83 en 86 van het KB Plaatsing.- Na toewijzing zal de aannemer alle briefwisseling richten aan:Universitaire Ziekenhuizen LeuvenTechnische dienst - T.a.v. Leidend Ambtenaar Blok 16/17 en blok 18Herestraat 493000 Leuvene-mail: bouwteam_blok16-17@uzleuven.be7/15Een kopie van alle briefwisseling wordt overgemaakt aan de Ontwerper, de Constructiemanager en deVeiligheidscoördinator. Elke elders geadresseerde briefwisseling zal aanzien worden als ongeldig en nietbestaande.OF- stuur een mail naar paf.materiaalbeheer@uzleuven.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van Leuven
Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-16

Annonces similaires du BDA :