Cvba Woonwel

Project Pastoriestraat : bouwen van 7 sociale koopwoningen, 21 huurwoningen en 11 huurappartementenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: cvba WoonWel
Postadres: Lijndraaiersstraat 13,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Mevrouw Evi Jordens
Tel: +32 59339053
E-mail: evi.jordens@woonwel.be
Internetadres(sen): www.woonwel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project Pastoriestraat : bouwen van 7 sociale koopwoningen, 21 huurwoningen en 11 huurappartementen 
Referentienummer: 2017/0400/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
6177949.98 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: Oudenburg
II.2.4. Beschrijving
Project Pastoriestraat : bouwen van 7 sociale koopwoningen, 21 huurwoningen en 11 huurappartementen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 208-506738

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Project Pastoriestraat : bouwen van 7 sociale koopwoningen, 21 huurwoningen en 11 huurappartementen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2021-04-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BOUWONDERNEMING DAMMAN NV
Postadres: Breestraat 19,BE-8540 Deerlijk
Tel: +32 56732040
Fax: +32 56732041
E-mail: info@damman.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.damman.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Gent -Afdeling Oostende
Canadaplein, BE-8400 Oostende
E-mail: orb.oostende@just.fgov.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-16

Annonces similaires du BDA :