Emmaus Vzw

Selectie van een aannemer voor het bouwen van 40 studio's nieuwbouw PVT + 20 studio's uitbreiding PVT: bouwwerken + techniekenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: EMMAUS VZW
Postadres: Edgard Tinellaan 1c,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Mevrouw An Desmet
Tel: +32 33803106
Fax: +32 15446710
E-mail: an.desmet@emmaus.be
Internetadres(sen): http://www.emmaus.be/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Selectie van een aannemer voor het bouwen van 40 studio's nieuwbouw PVT + 20 studio's uitbreiding PVT: bouwwerken + technieken 
Referentienummer: 2021-TD-002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijzing documenten: aanvullende documenten die ontbraken bij vorige publicatie.

Annonces similaires du BDA :