Pc Sint-hiëronymus Vzw

PC Sint-Hiëronymus: verbouwing rehabilitatiedienst Legato perceel bouwwerken inclusief techniekenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: PC Sint-Hiëronymus VZW
Postadres: Dalstraat 84,BE-9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: dhr Erik Kwanten
Tel: +32 37760041
E-mail: erik.kwanten@hieronymus.be
Internetadres(sen): https://www.hieronymus.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=402001

I.3. Communicatie

Officiële benaming: M4 architecten en ingenieurs
Postadres: Stationsstraat 40,BE-9230 Wetteren
Contactpersoon: mevr. Karin De Kestelier
Tel: +32 93657171
E-mail: kdk@m4architecten.be
Internetadres(sen): http://www.m4architecten.be http://www.m4architecten.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PC Sint-Hiëronymus: verbouwing rehabilitatiedienst Legato perceel bouwwerken inclusief technieken 
Referentienummer: PC Sint-Hiëronymus VZW -50223-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215140
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
PC Sint-Hiëronymus: verbouwing rehabilitatiedienst Legato perceel bouwwerken inclusief technieken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Dalstraat 84 te 9100 Sint-Niklaas
II.2.4. Beschrijving
PC Sint-Hiëronymus: verbouwing rehabilitatiedienst Legato perceel bouwwerken inclusief technieken 
II.2.7. Looptijd
100 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR of volgens inschrijvingsbedrag, Categorie: D
uitvoeringstermijn: 100 werkdagen


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-03-29 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg, BE Sint-Niklaas

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-02-22

Annonces similaires du BDA :