Meetjeslandse Bouwmaatschappij Voor Volkswoningen C.v.b.a.

Nieuwbouw van 9 sociale koopwoningen en 15 sociale huurwoningen te Akkerstraat, 9950 LievegemDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a.
Postadres: Stationsstraat 58,BE-9900 Eeklo
Contactpersoon: Luc Verschoote
Tel: +32 93769042
E-mail: projecten@mbvsw.be
Internetadres(sen): http://www.mbv-sociaalwonen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=392432


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw van 9 sociale koopwoningen en 15 sociale huurwoningen te Akkerstraat, 9950 Lievegem 
Referentienummer: MBV-(4090)2004/0618/02-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
NIeuwbouw eengezinswoningen - halfopen en gesloten bebouwing - 9 sociale koopwoningen en 15 sociale huurwoningen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-02-22


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Rechtzettingsbericht NR. 1

Annonces similaires du BDA :