Pidpa

Uitnodiging tot indienen offerte - P-20-015 - P - WPC OT - Boren en vernieuwen van watervangputten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededingingDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Pidpa
Postadres: Desguinlei 246,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Chantal Oellibrandt
Tel: +32 32168787
Fax: +32 32606003
E-mail: overheidsopdrachten@pidpa.be
Internetadres(sen): https://www.pidpa.be/over-pidpa/aanbesteding-open-procedure 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - P-20-015 - P - WPC OT - Boren en vernieuwen van watervangputten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging 
Referentienummer: P-20-015
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: WPC Oud-Turnhout, Kinschotsebaan 11 te 2360 Oud-Turnhout
II.2.4. Beschrijving
P-20-015 - P - WPC OT - Boren en vernieuwen van watervangputten 
II.2.7. Looptijd
250 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie aanvraag tot deelneming2. zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. zie aanvraag tot deelneming
2. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek
Vereiste erkenning: G1 (Borings- en sonderingswerken en injecties), Klasse 5
D (Bouwwerken), Klasse 4
L2 (Pomp- en turbinestations uitrusten), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-03-29 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2021-07-27


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Voor deze opdracht is een plaatsbezoek verplicht. Afspraak moet gemaakt worden met Thijs Van Dort via mail Thijs.Vandort@Pidpa.be , en dit minstens 3 werkdagen vooraf.Het niet afleggen van dit plaatsbezoek zal de uitsluiting voor deze opdracht met zich meebrengen.De inschrijvers dienen het formulier in bijlage te laten invullen bij het plaatsbezoek, én bij de offerte te voegen.De inschrijver wordt verondersteld zich vergewist te hebben tijdens het plaatsbezoek van de ligging van de diverse putten, de vegetatie ter plaatse en de bereikbaarheid.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-02-22

Annonces similaires du BDA :