Agentschap Facilitair Bedrijf

2021/HFB/OP/68815 - Energetische renovatie en aanpassing Permekemuseum.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401992 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401992


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2021/HFB/OP/68815 - Energetische renovatie en aanpassing Permekemuseum. 
Referentienummer: HFB-2021/HFB/OP/68815-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45212313
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Energetische renovatie en aanpassing Permekemuseum.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Permekemuseum, Gistelsteenweg 341, 8490 Jabbeke.
II.2.4. Beschrijving
De bedoeling van dit bestek is de volgende werken uit te voeren: - aanpassing sturing klimatisatie hoofdgebouw - vervangen verwarmingsketel en plaatsing luchtgroep met warmtepomp en luchtkanalen in ateliergebouw - herinrichten voormalige conciërgewoning op niv. 1 naar diverse kantoorruimtes, lunchruimte met kitchenette en een sanitaire ruimte voor het personeel - plaatsen van inkomsassen aan ateliergebouw en hoofdgebouw (voordeur en achterdeur) om klimatisatie beter onder controle te houden.  - Verplaatsen inkom en onthaalruimte naar voormalige hoofdingang en herinrichten bestaande onthaalruimte naar polyvalente horecagelegenheid - Afbraak personeelskeuken ten voordele van meer museumruimte - Vervangen of wijzigen daklichten in hoofdgebouw en ateliergebouw om deze performanter te maken - Plaatsen automatische buitenzonnewering op de bezonde gevels - Aanpassing inbraakalarmsysteem en camerabewaking - Plaatsen hellingspad naar hoofdingang hoofdgebouw in het kader van integrale toegankelijkheid - Isoleren buitenwanden atelierruimte. 
II.2.7. Looptijd
7 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestek.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-03-26 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-03-29
Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Een plaatsbezoek is verplicht en moet plaatsvinden ten laatste 10 kalenderdagen voor opening van de offertes.Zie bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-02-22

Annonces similaires du BDA :