Stadsontwikkeling Gent

Erfpachtbestek voor de renovatie van 6 panden verspreid in GentDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stadsontwikkeling Gent
Postadres: Voldersstraat 1 ,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Sofie Van Poucke
Tel: +32 92696900
Fax: +32 92696999
E-mail: sofie.vanpoucke@sogent.be
Internetadres(sen): www.sogent.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399733


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Erfpachtbestek voor de renovatie van 6 panden verspreid in Gent 
Referentienummer: AG SOB Gent-2021_01-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45200000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Finaliteit van onderhavig bestek is de renovatie van 6 verkrotte panden verspreid in Gent. Be-doeling is om zo van die 6 op heden verkrotte panden 7 verhuurbare woonentiteiten te maken. Deze 6 panden zijn, conform artikel 58 van de Wet Overheidsopdrachten onderverdeeld in 3 percelen:
1. perceel 1: Vredestraat 50/ Vredestraat 52 + Fazantstraat 10;
2. perceel 2: Jan Delvinlaan 120 + Fonteineplein 28;
3. perceel 3: Huidevetterken 27 + Landbouwersstraat 49.
Elk perceel omvat telkens 2 panden (en minstens 2 wooneenheden) en is telkens een combi-natie van een eerder groot pand met een eerder klein pand. De inschrijver kan kiezen of hij voor 1, voor 2 (eender welke combinatie) of voor alle percelen inschrijft. De gebeurlijke gun-ning gebeurt per perceel. Elk perceel heeft voor de renovatie een maximale uitvoeringstermijn van 3 jaar na het verlijden van de authentieke erfpachtakte (zie verder).
Na hoger bedoelde renovatie zal de opdrachtnemer de gerenoveerde panden verplicht ge-durende minimaal 36 jaar verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor van Gent (hierna "SVK Gent") of zijn rechtsopvolger, dit aan een bepaald programma en bijhorende (te indexeren) huurprijs.
Om bovenstaande mogelijk te maken, worden de panden voor 39 jaar in erfpacht (zakelijk recht) gegeven aan de inschrijver aan wie de opdracht zal toegewezen worden.
Na de beëindiging van het erfpachtrecht zullen de panden binnen elke perceel zonder enige vergoeding terugkeren naar de erfpachtgever. De panden dienen op dat moment vrij te zijn van bewoning en dienen in een verhuurbare toestand te zijn: dit wil zeggen dat de wooneen-heden moeten voldoen aan alle geldende voorwaarden en vereisten voor woninghuur op het moment van het einde van de erfpacht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-02-22


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er wordt een rectificatie gepubliceerd rond het plaatsbezoek. Meer info kan u vinden op de website van sogent.

Annonces similaires du BDA :